กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางเคมีของใบกรวยป่า   (ภาษาไทย)
Chemical Quality of Casearia grewiifolia Vent. Leaves   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพรสถิต มีสถิตย์ หัวหน้าโครงการ
2 นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


กรวยป่าเป็นพืชในวงศ์ Salicaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Casearia grewiifolia Vent. ตามความรู้พื้นบ้านใบกรวยป่ามีสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน กลาก เกลื้อน และใช้เป็นยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) จึงเป็นที่มาของการศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบกรวยป่า ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒาศักยภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่น การศึกษานี้ ได้นำตัวอย่างใบกรวยป่าที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ตัวอย่าง มาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี พบว่ามีปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด คิดเป็นร้อยละ (ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 7.91±2.78  21.56±4.73  6.41±0.42      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖