กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การหาปริมาณวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (อะซีซัลเฟม เค แซคคาริน และแอสปาแทม) ในกาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 9 ด้วยวิธี UPLC   (ภาษาไทย)
Ultra Performance Liquid Chromatographic Determination of Sweetener (Acesulfame K  Saccharin and Aspartame) in Coffee and Dietary Supplement in Regional Public Health 9th  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววิมลมาศ ศิริวาณิชย์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener) เป็นสารที่นิยมนำมาใส่ในเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เนื่องจากมีความหวานมากกว่าน้ำตาลแต่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานที่ต่ำ การหาปริมาณอะซีซัลเฟม เค แซคคาริน และแอสปาแทม ด้วยวิธี Ultra Performance Liquid Chromatographic (UPLC) ได้ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมทั้งทดสอบความใช้ได้ของวิธี โดยการตกตะกอนตัวอย่าง วิเคราะห์หาปริมาณด้วยเครื่อง UPLC ใช้คอลัมน์ Acquity UPLC® BEH C-18  2.1x100 mm  1.7 µm มี Phosphate buffer และ Acetonitrile เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่ อัตราการไหล 0.5 mL/min ตรวจวัดด้วย Diode array ที่ความยาวคลื่น 220 nm การทดสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่ากราฟมาตรฐานมีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 5-100 µg/mL (r2 = 0.99) ค่าเปอร์เซนต์การกลับคืนอยู่ในช่วง 83-100% ขีดจำกัดของการตรวจพบเท่ากับ 5        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 15 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 15 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖