กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาฉีดฟูโรซีไมด์   (ภาษาไทย)
The quality of Furosemide injection   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนปนันท์ วงศ์ธนากิจเจริญ หัวหน้าโครงการ
2 นางกุลธิดา อำพันธ์ทอง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ฟูโรซีไมด์(Furosemide) เป็นยาขับปัสสาวะ ในกลุ่ม Loop diuretic ใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะ บวมน้ำ ยาฉีดฟูโรซีไมด์เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีใช้ในสถานพยาบาลทุกระดับ และมีปริมาณการใช้ค่อนข้างสูง แต่ยัง ไม่มีการศึกษาเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยา ในปี 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับสำนักยาและวัตถุเสพ ติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการสำรวจคุณภาพยาฉีดฟูโรซีไมด์ที่มีใช้ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการเฝ้าระวังคุณภาพยาฉีดฟูโรซีไมด์ โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐ แล้วนำมาตรวจวิเคราะห์ คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 36) ในหัวข้อ ปริมาณตัวยาสำคัญ  Limit of Furosemide related compound B  ความเป็นกรด-ด่าง    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖