กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลการสำรวจสีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่จำหน่ายในตลาดการค้าช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์   (ภาษาไทย)
Identification of prohibited hair dyes in hair dye products from Chong jom border market   Amphoe Kap Cheong  Surin Province. (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสาครรัตน์ มนโมรา หัวหน้าโครงการ
2 นางไพริน หาปัญนะ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ไม่มีเลขจดแจ้ง จากตลาดการค้าช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 19 ตัวอย่าง 10 ชื่อการค้า เพื่อตรวจเอกลักษณ์สีย้อมผมห้ามใช้ 3 ชนิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ o-aminophenol (oAP) o-phenylenediamine (oPDA) และ m- phenylenediamine (mPDA) ด้วยเทคนิค Thin layer chromatography (TLC) และ High performance liquid chromatography (HPLC) ผลการตรวจพบสีย้อมห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจำนวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 53) สีย้อมห้ามใช้ที่ตรวจพบในตัวอย่างมี 2 ชนิด คือ mPDA และ oAP ลักษณะการพบสีย้อมห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมผมมีทั้งแบบเดี่ยว และแบบผสม ดังนี้ พบ mPDA จำนวน 6 ตัวอย่าง พบ oAP จำนวน 1 ตัวอย่าง และพบทั้ง mPDA oAP จำนวน 3 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมทุกตัวอย่างที่พบสารห้ามใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับย้อมผมเฉดสีดำ และร้อยละ 90 เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแชมพูเปลี่ยนสีผม จากการสำรวจชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แชมพูเปลี่ยนสีผมที่ให้เฉดสีดำที่ไม่มีเลขจดแจ้งมีความเสี่ยงที่จะพบส่วนผสมที่เป็นสีย้อมห้ามใช้          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖