กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การหาปริมาณฟลูออกเซติน ไซบูทรามีนและฟีนอฟทาลีน ในกาแฟลดน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   (ภาษาไทย)
Determination of Fluoxetine Sibutramine and Phenolphthalein in slimming coffee and dietary supplements    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสิริกาญจน์ ทานะ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันมีการใช้กาแฟลดน ้าหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันอย่างแพร่หลาย และ พบว่ามีผู้บริโภคแล้วได้รับผลข้างเคียงจากการใช้โดยไม่มีข้อบ่งชี ทางการแพทย์ ในปี 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ศึกษาการปลอมปนยาแผนปัจจุบันในกาแฟ ลดน ้าหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จ้าหน่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 9 จ้านวน 57 ตัวอย่าง พบสารไซบูทรามีนจ้านวน 27 ตัวอย่าง (ร้อยละ 47.4) ปี พ.ศ. 2558 ศูนย์ฯ ได้ด้าเนินการสุ่ม ตัวอย่างและตรวจกาแฟลดน ้าหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่จ้าหน่ายในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิและสุรินทร์ จ้านวน 121 ตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ้านวน 83 ตัวอย่าง และกาแฟลดน ้าหนัก จ้านวน 38 ตัวอย่าง ทดสอบหาปริมาณฟลูออกเซติน ไซบูทรา มีนและฟีนอฟ-ทาลีน โดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) พบฟลูออกเซติน จ้านวน 13 ตัวอย่าง(คิดเป็นร้อยละ 10.7) ปริมาณระหว่าง 0.152 – 49.230 มิลลิกรัม/หน่วยบริโภค พบไซบูทรามีน จ้านวน 10 ตัวอย่าง(คิดเป็นร้อยละ 8.3) ปริมาณ ระหว่าง 3.143 – 14.276 มิลลิกรัม/หน่วยบริโภค พบฟีนอฟทาลีน จ้านวน 4 ตัวอย่าง(คิดเป็น ร้อยละ 3.3) ปริมาณระหว่าง 3.238 – 127.746 มิลลิกรัม/หน่วยบริโภค และมีตัวอย่าง 2 ตัวอย่างที่ตรวจพบฟีนอฟทาลีนและไซบูทรามีน ศูนย์ฯน้าเสนอข้อมูลนี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาและเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลในการดูแลสุขภาวะของตนเองได้           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖