กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนหมักกุ้งจ่อมเพื่อลดปริมาณเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp.   (ภาษาไทย)
Monitoring and evaluation of the process development of Fermented Shrimp (Kung Chom) for reduction Escherichia coli and Salmonella spp.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัชรี อินธิยศ หัวหน้าโครงการ
2 นายสมชาย สิทธิโอภากุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนหมักกุ้งจ่อม โดยศึกษาผลของอุณหภูมิ และระยะเวลาในการลวกกุ้งฝอยที่เหมาะสมที่สุด เพื่อลดปริมาณ Escherichia coli และ Salmonella spp. ผลการทดลองพบว่าระยะเวลาในการลวกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชื้อจุลินทรีย์ โดยการลวกกุ้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 10 นาที สามารถลดการปนเปื้อนได้ทั้งเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในขณะกุ้งฝอยที่ไม่ผ่านการลวกก่อนนำไปหมัก พบปนเปื้อนทั้งเชื้อ E. coli และ Salmonella spp. และผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ได้นำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตกุ้งจ่อม ใน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ หลังการพัฒนาพบว่ากุ้งจ่อมมีจำนวน E.coli ลดลงและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่นในตัวอย่างของกุ้งจ่อม ครูสาคร พบการปนเปื้อนเชื้อ E. coli ถึง 1 100 MPN/กรัม ในการหมักแบบเดิม แต่ภายหลังจากที่นำกุ้งฝอยไปลวกที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 10 นาที ก่อนนำไปหมัก พบการปนเปื้อนของเชื้อน้อยกว่า 3 MPN/กรัม และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างกุ้งจ่อมที่หมักแบบเดิม จึงไม่สามารถสรุปผลการลดปริมาณของเชื้อชนิดนี้ได้ ดังนั้นสรุปได้ว่าการพัฒนากระบวนหมักกุ้งจ่อม โดยใช้วิธีการลวกกุ้งฝอยก่อนนำไปหมัก สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 13 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 13 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖