กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิเคราะห์การเสื่อมเสียคุณภาพของนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี   (ภาษาไทย)
Evaluation of Quality Loss of Pasteurized Milk by Fourier Transform Infared Spectroscopy Technique   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์การเสื่อมเสียคุณภาพของนมพาสเจอไรส์โดยตรวจวัดสเปกตรัมของตัวอย่างนม ด้วยเครื่อง FT-IR microspectrometer  FPA detector ช่วงเลขคลื่น 4 000-400 cm-1 โดยใช้นมสดพาสเจอร์ไรส์ นำไปบ่มในตู้บ่มแบบเขย่าด้วยความเร็ว 200 rpm ที่อุณหภูมิ 15 oC เป็นเวลา 0    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖