กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางสมุนไพรของเขตสุขภาพที่ 9   (ภาษาไทย)
The Quality of Herbal Cosmetic Product in Health Region 9   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ในปัจจุบันการนำเอาสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางหลายประเภท ดังนั้นสมุนไพรจึงเป็นวัตถุดิบที่ต้องให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อันเกิดจากการปนเปื้อนใดๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรของเขตสุขภาพที่ 9 ขึ้น เพื่อเป็นการสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร โดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข (29 กุมภาพันธ์ 2559) รวมถึงสร้างและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มารวบรวม สรุป และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครื่องสำอางดังกล่าว โดยดำเนินงานในปีงบประมาณ 255-2560 ทั้งสิ้น 42 ตัวอย่าง (จาก 12 แห่ง) พบว่า 36 ตัวอย่าง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนเครื่องสำอางผสมสมุนไพรที่ผิดมาตรฐานนั้น พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ จำนวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.2) ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตฯและแหล่งแปรรูปวัตถุดับ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตที่ดี (GMP) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่แหล่งผลิตฯชุมชน 1 แห่ง และแหล่งผลิตฯ เอกชน 1 แห่ง ในจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากเป็นพื้นที่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้สามารถที่จะพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไปได้  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕