กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 9   (ภาษาไทย)
Source of production and Health Products Development in Health Region9   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ยาสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดหนึ่งที่ได้มาจากส่วนต่างๆของพืช จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อันเกิดจากการปนเปื้อนใดๆ และมีประสิทธิภาพในการรักษา การศึกษานี้เป็นการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและยาจากสมุนไพร รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตฯในเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพโดยตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตามข้อกำหนดมาตรฐานตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย Thai Pharmacopoeia Volume I and II Supplement 2005 ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558-2560 จำนวน 293 ตัวอย่าง พบว่า 261 ตัวอย่าง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่วนที่ผิดมาตรฐาน พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 32 ตัวอย่าง ได้แก่ การปนเปื้อน Enterobacteria count (ร้อยละ 75) Total aerobic bacteria count (ร้อยละ 62.5) Escherichia coli (ร้อยละ 12.5) และ Clostridium perfringens (ร้อยละ 9.4) ทั้งนี้แหล่งผลิตภาครัฐและชุมชน พบว่ายังขาดการสนับสนุนดูแลในเรื่องตลาดรองรับผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖