กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำมาจากแป้ง ที่จำหน่ายในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Food noodle   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางศศิธร สุกรีฑา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


อาหารประเภทเส้นที่ทำจากแป้ง เป็นอาหารที่คนไทยนิยมนำมาทำอาหารบริโภครองจากข้าว ที่ได้รับความนิยมสูงได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน แต่เนื่องจากอาหารประเภทเส้นส่วนใหญ่ทำจากแป้งข้าวเจ้า จึงมีความชื้นสูงทำให้บูดเน่าได้ง่าย ผู้ประกอบการบางรายจึงนำวัตถุกันเสียมาใช้ในการผลิตเพื่อยืดอายุอาหาร ใช้สารปรุงแต่งสีเพื่อให้อาหารน่ารับประทาน หรือมีการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ ในการบริโภคอาหารที่มีวัตถุกันเสียในปริมาณไม่สูงร่างกายสามารถขับออกเองได้ แต่ถ้าได้รับทีละน้อยแต่ยาวนานอาจก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง กรณีที่ได้รับวัตถุกันเสียปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียน และปวดศีรษะได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของเส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นขนมจีน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปริมาณวัตถุกันเสีย สารปรุงแต่งสีอาหาร และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ในผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นขนมจีนในภาพรวมระดับประเทศ และนำข้อมูลที่ได้มาประเมินความปลอดภัยของผู้บริโภค และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖