กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
อัตราการเกิดปฏิสัมพันธ์ของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับพาหะของ ฮีโมโกลบินอี   (ภาษาไทย)
The incidence of gene interaction between alpha thalassemia 1  SEA type deletion in hemoglobin E carriers  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:119,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


อุบัติการณ์ของการมียีนแฝงอัลฟาธาลัสซีเมีย ในพาหะของฮีโมโกลบินอีที่พบในประเทศไทยได้ประมาณร้อยละ 10-25 ซึ่งการมียีนแฝงอัลฟาธาลัสซีเมียจะมีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาอัตราการเกิดการปฏิสัมพันธ์ของยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับพาหะฮีโมโกลบินอี จากตัวอย่าที่ส่งตรวจ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2554 ที่ตรวจพบพาหะฮีโมโกลบินอี จำนวน 430 ราย ผลการศึกษาตรวจพบยีนแฝงอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.35 โดยทุกรายมีปริมาณอีโมโกลบินอีน้อยกว่า ร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย (MCV) พบว่าผู้ที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีที่ไม่มียีนแฝงอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับผู้ที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีที่มียีนแฝงอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P0.001) ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในระดับยีน ควรตรวจในผู้ที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอีที่มีปริมาณฮีโมโกลบินอี น้อยกว่าร้อยละ 25 ทุกรายด้วยเช่นกัน              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2557 เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖