กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ระหว่างปี 2554-2558   (ภาษาไทย)
Situation of HIV Infection in Infants Born to HIV Infected Mothers in Region 9 in 2011-2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวชื่นฤดี คลังกระโทก หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกโดยการให้ยาต้านไวรัสแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก กรณีพบเด็กติดเชื้อจะเปลี่ยนยาจากสูตรป้องกันเป็นสูตรรักษา นั่นคือ การทราบว่าเด็กติดเชื้อเอชไอวีเร็วที่สุดจะเป็นประโยชน์แก่เด็กให้ได้รับยารักษาเร็ว มีชีวิตยืนยาว คุณภาพชีวิตดีขึ้น การตรวจหา DNA ของเชื้อเอชไอวีในเด็กเพื่อวินิจฉัยได้รวดเร็วจะมีประโยชน์ในการรักษามากกว่าการตรวจภูมิคุ้มกันซึ่งต้องรอจนเด็กมีอายุครบ 18 เดือน ปีงบประมาณ 2554-2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้ตรวจหา DNA ขอเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Nested DNA-PCR ของเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 866 ราย บวก 15 ราย (ร้อยละ 1.73) ดังนี้ ปี 2554 จำนวน 191 ราย บวก 3 (ร้อยละ1.57) รายปี 2555 จำนวน 215 ราย บวก 4 ราย (ร้อยละ 1.86) ปี 2556 จำนวน 182 ราย บวก 4 ราย (ร้อยละ 2.19) 2557 จำนวน 151 ราย บวก 1 ราย (ร้อยละ 0.66) และปี 2558 จำนวน 127 บวก 3 ราย (ร้อยละ 2.36) ใน 15 ราย ที่ให้ผลบวกพบว่าแม่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 7 ราย (ร้อยละ 46.66) บ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการป้องกันโดยการให้ยาต้านไวรัสและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดูแลรักษาเด็กอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖