กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาคุณภาพซูชิ ที่จำหน่าย ในเขตสุขภาพที่ 9   (ภาษาไทย)
Quality of the sushi in Regional Healthy 9   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมชาย สิทธิโอภากุล หัวหน้าโครงการ
2 นางพัชรี อินธิยศ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ซูชิหรือข้าวปั้นหน้าต่างๆ เป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนซ้ำหลังจากการปั้น มีการ สัมผัสกับมือผู้ปั้นที่ใส่ถุงมือและหยิบจับสิ่งของต่างๆขณะจำหน่ายให้ลูกค้า การใช้อุปกรณ์คีบ อาหารร่วมกันหลายชิ้นหลายหน้า การวางอาหารที่จำหน่ายโดยไม่มีการป้องกันการปนเปื้อน จากฝุ่นละอองที่ปลิวมาและการป้องกันแมลง รวมถึงการป้องการปนเปื้อนจากลูกค้าสู่อาหาร ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และในปี 2559 มี ข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวความปลอดภัยของซูชิ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้สำรวจคุณภาพซูชิ ที่จำหน่าย ในเขตสุขภาพที่ 9 วิธีการศึกษา โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซูชิ จากตลาดสดและตลาดนัดที่จำหน่าย ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน 46 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ทาง จุลชีววิทยา ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ อาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553) ข้อ 2.2.4 ผลการศึกษา พบว่าตัวอย่างซูชิ 46 ตัวอย่าง ไม่ได้มาตรฐาน 25 ตัวอย่าง (ร้อยละ 54.35) สาเหตุจาก จำนวนจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน จำนวน 19 ตัวอย่าง จำนวนจุลินทรีย์ ร่วมกับ MPN E. coli เกินมาตรฐาน 4 ตัวอย่าง จำนวนจุลินทรีย์เกินมาตรฐานร่วมกับ Salmonella spp.1 ตัวอย่าง และพบ V. parahaemolyticus 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 41.30  8.69  2.17 และ 2.17 ตามลำดับ) จะเห็นได้ว่าตัวอย่างซูชิไม่ได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 50 พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่อนข้างสูง ผู้ปรุงประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารจึงต้อง มีความระมัดระวังในเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล การมีอุปกรณ์ปกปิดอาหารขณะจำหน่าย ไว้ ป้องกันฝุ่นละอองและพาหนะนำโรค เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖