กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนครชัยบุรินทร์   (ภาษาไทย)
Survey of drinking water safety situation from coin dispenser  and transfer technology using simple test kits to check the quality of drinking water from coin- dispenser to local government organizations in Nakhonchaiburin areas.  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพงศ์พันธุ์ วัชรวิชานันท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปี พ.ศ. 2555 เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้งและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในเขตนครชัยบุรินทร์ จำนวน 139 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 47 โดยพบเชื้อ Bacillus cereus  Clostridium perfringens  E. coli และ Salmonellae ร้อยละ 26       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔