กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทย   (ภาษาไทย)
Mutagenic and Anti – mutagenic activities of Mucunaprureins (L.)DC. var.pruriens seed extract   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


เมล็ดหมามุ่ยไทย (Mucunaprureins (L.) DC.var.pruriens) มีสรรพคุณในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พาร์กินสัน แต่ยังไม่ทราบถึงความปลอดภัยและข้อมูลด้านพิษวิทยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อกลายพันธุ์และต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยด้วย 50% เอทานอล โดยใช้วิธีทดสอบเอมส์ในระบบที่ไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ผลการทดลองพบว่าสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทย ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ TA 98 ที่ขนาดทดสอบ 6 000 และ 12 000 µg/plate แต่ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ TA 100 ทุกระดับสารทดสอบ ส่วนการต้านการก่อกลายพันธุ์พบว่าสารสกัดทุกขนาดทดสอบสามารถลดจำนวนโคโลนีในสายพันธุ์ TA 100 และแปรผันตามขนาดทดสอบ โดยให้ค่าร้อยละการยับยั้ง (%inhibitory concentration) สูงสุดเท่ากับ 26.8 ที่ขนาด 12        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕