กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรท   (ภาษาไทย)
Quality of Isosorbide mononitrate tablet   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


คุณภาพยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรท Quality of Isosorbide mononitrate tablet กิตติ์สุมน คงเสน่ห์*และพงษ์ธร ทองบุญ Kitsumon Kongsane*and Pongtorn Thongboon ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11  SuratThani  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ ยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรท จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท ก ใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากหัวใจขาดเลือด (Angina pectoris) ในปีงบประมาณ 2553 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ทำการศึกษาคุณภาพยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรท ขนาด 20 มิลลิกรัม พบว่ามีตัวอย่างยาที่ผิดมาตรฐานในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ และปริมาณสารสลายตัว จำนวน 2 ตัวอย่าง (13.3%) ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงศึกษาคุณภาพยาดังกล่าวอีกครั้งในปีงบประมาณ 2560 โดยสุ่มตรวจตัวอย่างยาจากสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศและผู้ผลิตยาภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 16 ตัวอย่าง จำแนกเป็น 5 ทะเบียนตำรับยา จากผู้ผลิต 5 ราย ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีและมาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖