กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ข้อกำหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ของส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว   (ภาษาไทย)
Physico-chemical specification of Vernonia cinerea aerial part   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:250,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายปัตย์ ธาราไพศาล หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นายธนวัฒน์ ทองจีน ผู้ร่วมวิจัย
4 นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


หญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea (L.) Less. วงศ์ Asteraceae) เป็นสมุนไพรที่มีการนำเอาส่วนเหนือดินมาใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีข้อบ่งใช้ในการลดความอยากบุหรี่ แต่ยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรชนิดนี้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์ของส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว โดยศึกษาจากตัวอย่างส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว จำนวน 19 ตัวอย่าง ที่เก็บจากแหล่งธรรมชาติและซื้อจากร้านยาสมุนไพร และอีก 1 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับจากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช สถาบันวิจัยสมุนไพร นำมาศึกษาคุณลักษณะทางเคมี-ฟิสิกส์ ผลการศึกษา พบว่าส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาวควรมีปริมาณความชื้น เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกินร้อยละ 9.0  14.0 และ 5.0 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล 95% และสารสกัดด้วยน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.0 และ 14.0 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีและวิธี TLC ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานทางเคมีของหญ้าดอกขาว เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและยาตำรับที่มีหญ้าดอกขาวเป็นส่วนประกอบต่อไป       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖