กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล   (ภาษาไทย)
Quality of Gemfibrozil Capsules   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


คุณภาพยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล Quality of Gemfibrozil Capsules กิตติ์สุมน คงเสน่ห์*และพงษ์ธร ทองบุญ Kitsumon Kongsane*and Pongtorn Thongboon ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11  SuratThani  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ ยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิลเป็นยาสำหรับรักษาโรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิลตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่างเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีจึงศึกษาคุณภาพยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิลอีกครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยสุ่มตรวจตัวอย่างยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล ขนาด 300 มิลลิกรัม จากสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศและผู้ผลิตยาภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 18 ตัวอย่าง จำแนกเป็น 5 ทะเบียนตำรับยา จากผู้ผลิต 5 ราย ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีและมาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 38                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕