กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบทุเรียนเทศ   (ภาษาไทย)
Mutagenic activities of Annona muricata Linn. leaf extract   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ทุเรียนเทศ (Annona muricata Linn.) เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักวิจัยเป็นอย่างมาก โดยอ้างถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค โดยเฉพาะฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ แต่ข้อมูลด้านพิษวิทยามีอยู่น้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบทุเรียนเทศ 3 รูปแบบ ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ำจากใบสด (Anm-1) สารสกัดร้อนด้วยน้ำจากใบสด (Anm-2) และสารสกัดร้อนด้วยน้ำจากใบแห้ง (Anm-3) โดยใช้วิธีทดสอบเอมส์ (Ames test) ที่ขนาดทดสอบ 5 ระดับ (750  1 500                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation/full paper เริ่ม: 31 ม.ค. 2560 สิ้นสุด: 3 ก.พ. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖