กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียด้วยวิธีทดสอบเอมส์   (ภาษาไทย)
Mutagenic Activities of Mucuna prureins (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) by using Ames test   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


หมามุ่ยอินเดีย (Mucuna prureins (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck) เป็นพืชที่ได้รับความสนใจและนิยมบริโภค เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษาโรค แต่ข้อมูลด้านพิษวิทยามีอยู่น้อย ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียด้วยเอทานอล โดยใช้วิธีทดสอบเอมส์ (Ames test) โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 ที่ 5 ระดับ (750  1 500          

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation เริ่ม: 21 ก.ย. 2559 สิ้นสุด: 22 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖