กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ยาคดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนปี พ.ศ.2556-2558   (ภาษาไทย)
Situation of the Illicit drug seized material in upper south area in 2013 to 2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 ผู้ร่วมวิจัย
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


สถานการณ์ยาคดีในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนปี พ.ศ.2556-2558 Situation of the Illicit drug seized material in upper south area in 2013 to 2015 กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ และพงษ์ธร ทองบุญ Kitsumon kongsanae and Pongtorn thongboon ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Centers 11 Surat thani บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ยาคดี ในการคุ้มครองผู้บริโภค และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักฐานทางคดี โดยดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาคดีที่ได้รับจากสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 จำนวนทั้งสิ้น 1 523 ตัวอย่าง เป็นยาแผนปัจจุบันที่จำแนกเป็นกลุ่มยา ได้แก่ ยาแก้ไอ ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาอื่นๆ ทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค TLC และ UV-Vis spectrometry ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดที่มีการส่งยาคดีมากที่สุดคือ นครศรีธรรมราช จำนวน 600 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.4) รองลงมา คือ สุราษฎร์ธานี จำนวน 540 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.5) ภูเก็ต จำนวน 125 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.1) กลุ่มยาที่ตรวจพบมากที่สุดคือ ยาแก้ไอ (ร้อยละ 81.4) อาจเนื่องจากถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตน้ำกระท่อม นอกจากนี้ตรวจพบยาปลอมในยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย จำนวน 14 ตัวอย่าง และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ 2.3 ตามลำดับ และส่วนใหญ่ไม่มีเลขทะเบียนยา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม คำสำคัญ: ยาคดี  ยาแผนปัจจุบัน                    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖