กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลระงับปวดทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ (Tramadol HCl capsules) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2557   (ภาษาไทย)
The quality of relief-pain of tramadol hydrochloride capsules in Thailand 2014   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


คุณภาพยาแคปซูลระงับปวดทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ (Tramadol HCl capsules) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2557 The quality of relief-pain of tramadol hydrochloride capsules in Thailand 2014 กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ และพงษ์ธร ทองบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บทคัดย่อ Tramadol hydrochloride (HCl) ชนิดแคปซูล ใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ที่มีการใช้ในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอย่างแพร่หลาย ในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินสำรวจคุณภาพ Tramadol HCl ชนิดแคปซูล เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากการสุ่มตรวจตัวอย่างยา Tramadol HCl ชนิดแคปซูล ขนาด 50 มิลลิกรัม เป็นยาจากผู้ผลิตในประเทศ 12 ราย จำนวน 29 ตัวอย่าง จากทะเบียนตำรับยา 14 ตำรับ 28 รุ่นการผลิต พบว่ามีตัวอย่างยาที่เข้ามาตรฐานตามตำรายาของประเทศอังกฤษ (BP 2013) กำหนดทุกหัวข้อ จำนวน 27 ตัวอย่าง ผิดมาตรฐานหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ จำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.9 ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ผ่านหนังสือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต (GREEN BOOK) ดังนั้นข้อมูลในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการประกอบการคัดเลือกจัดซื้อยาแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลต่อไป คำสำคัญ: ระงับปวด  Tramadol HCl ชนิดแคปซูล  คุณภาพยา                      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕