กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดลดความดันโลหิตเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan tablets) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556   (ภาษาไทย)
The quality of anti-hypertension of irbesartan tablets in Thailand 2013   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์ หัวหน้าโครงการ
2 นายพงษ์ธร ทองบุญ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


คุณภาพยาเม็ดลดความดันโลหิตเออร์บีซาร์แทน (Irbesartan tablets) ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556 กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ และพงษ์ธร ทองบุญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี บทคัดย่อ ยาเม็ดเออร์บีซาร์แทน จัดเป็นยาในกลุ่มลดความดันโลหิตแบบ angiotensin II receptor blocker (ARBs) มีทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ ซึ่งไม่เคยถูกสุ่มตรวจมาก่อน ในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจคุณภาพยาเม็ดเออร์บีซาร์แทน เป็นครั้งแรกจากสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตัวอย่างยาเออร์บีซาร์แทน ที่ได้จากการสุ่มตรวจสถานพยาบาล จำนวน 9 ตัวอย่าง จำแนกเป็นยาเม็ดเออร์บีซาร์แทน 150 มิลลิกรัม มี 2 รุ่นการผลิต 2 เลขทะเบียนยา จำนวน 2 ตัวอย่าง จากผู้ผลิตยาต่างประเทศ 1 แห่ง และ 300 มิลลิกรัม มี 6 รุ่นการผลิต 3 เลขทะเบียนยา จำนวน 7 ตัวอย่างจากผู้ผลิตยาภายในประเทศ 1 แห่ง และต่างประเทศอีก 2 แห่ง พบว่า ยาเม็ดเออร์บีซาร์แทน ขนาด 150 มิลลิกรัม และ 300 มิลลิกรัม ทั้งยาต้นแบบและยาสามัญที่มีการจำหน่ายในปัจจุบัน เข้ามาตรฐานทุกข้อกำหนดตามตำรายา USP 35 คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการคัดเลือกจัดซื้อยา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คำสำคัญ: ยาลดความดันโลหิต เออร์บีซาร์แทน คุณภาพยา GREEN BOOK The quality of anti-hypertension of irbesartan tablets in Thailand 2013 Kitsumon kongsanae and Pongtorn thongboon Regional Medical Sciences Centers 11 Suratthani Background: Irbesartan tablets are anti-hypertension that known as angiotensin II receptor antagonism. These products are not listed the National Essential Drug List  including innovator and generic and also control costs. Irbesartan tablets were a part of the project “Quality Assurance of Medicines under the universal Health Care Coverage Scheme” infiscal year 2013  which was to survey the quality by Regional Medical Sciences Centers 11 Suratthani. The products were collected by randomly for the first time from public hospitals all over the country. Objective: The present study aimed to survey the quality of irbesartan tablets. These data were provided the list of products to name published in GREEN BOOK. Material and Method: Nine samples of irbesartan tablet were collected from 9 public hospitals nationwide. These products included available strengths 150 mg and 300 mg              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖