กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่   (ภาษาไทย)
Preservatives and microbial risk assessment from bakery products   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


เบเกอรี่ หมายถึง ขนมที่ทำจากแป้งสาลี นม ไข่ ทำให้สุกโดยวิธีการอบ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในปีงบประมาณ 2553 กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง และสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มเก็บตย.ผลิตภัณฑ์ขนมเบเกอรี่จำนวน 14 ประเภท ได้แก่ ขนมปังแถว แซนด์วิช เบอร์เกอร์ พิซซ่า ขนมปังสอดไส้ เค้กมีหน้าครีม เค้กไม่มีหน้า แครกเกอร์ ขนมปังกรอบ เวเฟอร์ ขนมปังแท่ง พัฟ/พาย/ครัวซองท์ โดนัท คุกกี้ และเอแคร์ ที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 837 ตย. ตามประกาศฯ ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547) ให้ใช้กรดโปรปิโอนิก โซเดียมโปรปิโอเนต หรือ แคลเซียมโปรปิโอเนต ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ ใช้ได้ตามความเหมาะสม แต่เดิมประกาศฯ ฉบับที่ 84 (พ.ศ.2527) ปริมาณกรดโปรปิโอนิก ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ 2000 มก./กก. ส่วนกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ตามประกาศฯ ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547) สามารถใช้ในวัตถุดิบบางชนิด และในการแต่งหน้าขนมอบหรือทำไส้ ได้ไม่เกิน 1 000 มก./กก. ผลจากการดำเนินการตรวจหาปริมาณวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิก พบมีการใช้วัตถุกันเสีย จำนวน 658 ตย. (ร้อยละ 79) โดยพบมีการใช้วัตถุกันเสียชนิดเดียว 310 ตย. (ร้อยละ 37) ได้แก่ พบกรดเบนโซอิก 159 ตย. มีปริมาณเกินเกณฑ์ 1 000 มก./กก. 2 ตย. (ร้อยละ 1 ของตย.ที่พบ) ในตย.โดนัท 1    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 17 ส.ค. 2554 สิ้นสุด: 19 ส.ค. 2554

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔