กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพของนมโรงเรียนในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558   (ภาษาไทย)
The quality of the school milk  Chumphon  Surat Thani and Nakhon Si Thammarat during BE 2012-2015 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:80,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบคุณภาพของนมโรงเรียน ที่ผลิตจากโรงนมและกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวมทั้งหมด 6 แห่ง ส่งตรวจโดยสาธารณสุขจังหวัดและผู้ประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 จำนวน 50 ตัวอย่าง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 350 (พ.ศ.2556) เรื่องนมโค โดยตรวจสอบด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมี พบว่าไม่เข้ามาตรฐาน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 18 )มีสาเหตุมาจากเนื้อนมไม่รวมไขมันต่ำกว่ามาตรฐานมากที่สุด 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาคือไขมันต่ำและจำนวนแบคทีเรียเกินมาตรฐาน จำนวน 5 ตัวอย่างและ 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามลำดับ ทั้งนี้มี 2 ตัวอย่างที่ไม่เข้ามาตรฐานมากกว่า 1 รายการ จำแนกตามจังหวัดที่ส่งตรวจพบว่า จังหวัดชุมพรส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 5 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40) จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 24 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 17) และจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 21 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14) และตัวอย่างไม่เข้ามาตรฐานส่วนใหญ่ส่งตรวจโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพนมโรงเรียนประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และจากข้อมูลสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานมากขึ้นต่อไป คำสำคัญ : คุณภาพ / นมโรงเรียน / ภาคใต้ตอนบน email address : nati_idakok930@hotmail.com         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔