กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง เพื่อระบุตำแหน่งสารสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย   (ภาษาไทย)
Comparative study of effectiveness of spraying reagent on thin layer chromatography plate for detecting marker substances in Kratom extracts and 4x100 cocktail   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกาญจนา ศรีไทย ผู้ร่วมวิจัย
2 นายจิรพงษ์ อติชาต ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การเปรียบเทียบความเหมาะสมของน้ำยาฉีดพ่นบนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบผิวบาง เพื่อระบุตำแหน่งสารสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย Comparative study of effectiveness of spraying reagent on thin layer chromatography plate for detecting marker substances in Kratom extracts and 4x100 cocktail กาญจนา ศรีไทย จิรพงษ์ อติชาต และสุฟเฟียน ปะดอเล็ง Kanchana Srithai Jirpong Atichat and Suffian Padoleng ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ สารมิทราจัยนินและกลุ่มยาแก้ไอเป็นสารสำคัญในน้ำกระท่อมและสี่คูณร้อย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีตรวจพิสูจน์โดยใช้วิธีโครมาโตกราฟีแบบผิวบางร่วมกับการใช้ Dragendorff’s reagent เป็นน้ำยาฉีดพ่น ซึ่งให้ผลชัดเจนดีแต่พบปัญหากลิ่นฉุนของกรดอะซิติก ประกอบกับมีข้อมูลการเลือกใช้น้ำยาฉีดพ่นชนิดอื่นๆ ได้แก่ Modified Erlirch reagent  Vanillin-sulfuric reagent  Acidified iodoplatinate reagent และ Fast Black K reagent เพื่อหาทางเลือกที่อาจเหมาะสมกว่า จึงได้ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ความจำเพาะ ความสะดวกของการใช้น้ำยาฉีดพ่นดังกล่าวต่อสารสำคัญ 4 ชนิด ได้แก่ มิทราจัยนิน ไดเฟนไฮดรามีน คลอร์เฟนิรามีน และเด็กซ์โตรเมธอร์แฟน รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยขององค์ประกอบสำคัญในน้ำยาฉีดพ่น พบว่า Dragendorff’s reagent มีความจำเพาะต่อสารสำคัญทั้ง 4 ชนิด ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยาหรือใช้น้ำยาฉีดพ่นชนิดอื่นร่วม และมีความปลอดภัยระดับปานกลางเมื่อเทียบกับน้ำยาฉีดพ่นอื่นๆ ดังนั้น Dragendorff’s reagent จึงเป็นน้ำยาฉีดพ่นที่เหมาะสมที่สุด โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถลดความเสี่ยงจากสารเคมีได้โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีในตู้ดูดควัน และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย คำสำคัญ : น้ำยาฉีดพ่น / สี่คูณร้อย / Dragendorff’s reagent

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลการนำเสนอดีเด่นสาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการ แพทย์และสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558 หน่วยงานที่มอบ: dddd วันเดือนปี ที่มอบ: 1 มิ.ย. 2564


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖