กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   (ภาษาไทย)
Quality of Urine Drug testing Laboratory in Hospital in Chumpon  Ranong  Nakhon Srithammaraj and Surat Thani In Year 2017 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางฉราวดี สมภักดี หัวหน้าโครงการ
2 นางแฉล้ม ชนะคช ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจพิสูจน์สารเสพติดขั้นเบื้องต้นในตัวอย่างปัสสาวะเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดแยกผู้เสพสารเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี นอกจากมีภารกิจในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดขั้นยืนยันผลในตัวอย่างปัสสาวะแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินโครงการนิเทศงานห้องปฏิบัติการชันสูตรเครือข่ายการตรวจสารเสพติด ในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนงานการตรวจสารเสพติดของห้องปฏิบัติการชันสูตรเครือข่ายการตรวจพิสูจน์สารเสพติดขั้นเบื้องต้นในตัวอย่างปัสสาวะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.) ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานและเสนอคำแนะนำต่อผู้บริหารของโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนา โดยใช้แบบประเมินห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีหัวข้อสอดคล้องตามเกณฑ์ พบยส. และมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ให้คำแนะนำในส่วนของขั้นตอนการรับตัวอย่างปัสสาวะ การเก็บรักษา ทบทวนเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ การบันทึกผล การรายงานผล การเก็บรักษาหรือทำลายตัวอย่าง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยประเมินห้องปฏิบัติการชันสูตรเครือข่ายการตรวจสารเสพติด จำนวน 55 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร 10 แห่ง จังหวัดระนอง 5 แห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 แห่ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 21 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 27 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 25 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดี 2 แห่ง และควรปรับปรุง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.1  45.5  3.6 และ 1.8 ตามลำดับ จากผลการดำเนินงานพบว่า ห้องปฏิบัติการชันสูตรเครือข่ายการตรวจสารเสพติด ในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ขาดวัตถุควบคุมคุณภาพ รายงานผลวิเคราะห์มีรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการประสานงานในการขอตรวจปัสสาวะจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่มีการแจ้งแผนล่วงหน้า ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นแม่ข่ายของห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดของทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ รับทราบปัญหา และมีแนวทางในการสนับสนุนวัตถุควบคุมคุณภาพให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ทำให้ห้องปฏิบัติการชันสูตรเครือข่ายยาเสพติดของประเทศมีคุณภาพ โดยเริ่มสนับสนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster Presentation ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 เริ่ม: 6 ก.ย. 2560 สิ้นสุด: 8 ก.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔