กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งและน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ระหว่างปี 2554 – 2557   (ภาษาไทย)
Microbiological quality of ice and water for ice process during BE 2011-2014    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:256,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันใช้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม หากกระบวนการผลิตไม่เหมาะสมอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจึงเป็นที่มาของการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งและน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งที่ส่งตรวจกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี ระหว่างปี 2554 – 2557 จำนวน 160 ตัวอย่าง ทำการตรวจวิเคราะห์เทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่องน้ำแข็ง พบว่าไม่เข้มาตรฐานจำนวน 50 ตัวอย่าง (ร้อยละ 31.2) สาเหตุจาก Coliforms 50 ตัวอย่าง Escherichia coli 16 ตัวอย่าง และ Stahylococus aureus 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.2  10 และ 3.8 ตามลำดับ โดยทุกตัวอย่างไม่พบ Salmonella spp. เมื่อแยกตามชนิดตัวอย่างพบว่าน้ำแข็งทั้งหมด 133 ตัวอย่างไม่เข้ามาตรฐาน 44 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.1) มีสาเหตุจาก Coliforms  E.coli และ S.aureus จำนวน 44        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔