กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาไดคลอกซาซิลลินโซเดียมชนิดแคปซูลในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
The Quality of Dicloxacillin Sodium Capsules in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวิภาพรรณ ไสยสมบัติ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา ผู้ร่วมวิจัย
3 นายประสิทธิ์ โอภาษ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Dicloxacillin sodium belongs to the penicillin-group antibacterial drugs in the National List of Essential Medicines. In the fiscal year 2010  a study on pharmaceutical quality of dicloxacillin sodium capsules was conducted as a part of the project “Quality Assurance of Medicines under the Universal Health Care Coverage Scheme”. A total of 51 samples were collected from public hospitals nationwide and it was found that only 33 samples (64.7%) complied with the pharmacopeial specification whereas 18 samples (35.3%) did not. In the fiscal year 2012  pharmaceutical quality of dicloxacillin sodium capsules was re-evaluated. Bureau of Drug and Narcotic randomly collected 44 samples from public hospitals  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ว กรมวิทย พ 56(2):100-108 เริ่ม: 1 ต.ค. 2556 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖