กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11    (ภาษาไทย)
Quality of Urine Drug testing Laboratory in Hospital in Health Zone 11    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางฉราวดี สมภักดี หัวหน้าโครงการ
2 นางแฉล้ม ชนะคช ผู้ร่วมวิจัย
3 นางอิริยะพร กองทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจสารเสพติดขั้นเบื้องต้นในตัวอย่างปัสสาวะ เป็นกระบวนการสำคัญในการคัดแยกผู้เสพสารเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการตรวจสารเสพติดขั้นยืนยันผล และให้ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีพ.ศ.2558 - 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตได้ร่วมกันทำโครงการนิเทศงานห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในเขตสุขภาพที่ 11 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนงานการตรวจสารเสพติดของห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข (พบยส.) โดยใช้แบบประเมินห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีหัวข้อสอดคล้องตามเกณฑ์ พบยส. และมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 โดยประเมินห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 72 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 32 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 33 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดับดี 6 แห่ง และควรปรับปรุง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.5  45.8  8.3 และ 1.4 ตามลำดับ ผลการดำเนินงานพบว่า ห้องปฏิบัติการเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 11 ส่วนใหญ่มีคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ควรเพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน การใช้วัตถุควบคุมคุณภาพ และการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ อันจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการนั้นๆ มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral Presentation การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔