กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์โรคหัดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และพังงา   (ภาษาไทย)
Measles situation in Chumphon  Surat Thani and Phang Nga  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:28,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ผู้ร่วมวิจัย
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคหัด (Measles) เป็นโรคไข้ออกผื่น ที่พบบ่อยในเด็ก เกิดจากเชื้อไวรัสหัด นับว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากโรคหนึ่ง เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทำให้ถึงเสียชีวิตได้ โครงการกำจัดโรคหัดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีไทยเป็นหนึ่ง ใน 11 ประเทศสมาชิก ได้มีข้อตกลงในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 63 เมื่อปี พ.ศ. 2553 ตั้งเป้าหมายการกำจัดโรคหัดให้หมดจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาสถานการณ์ของโรคหัดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และพังงา ตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และพังงา ที่ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 137 ตัวอย่าง โดยจำแนกเป็นจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และพังงา จำนวน 46 73 และ 18 ตัวอย่าง ตามลำดับ เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ซึ่งบ่งชี้ภาวะการติดเชื้อ (recent infection) โดยวิธีทางน้ำเหลืองวิทยา ด้วยเทคนิค ELISA ระหว่างปี พ.ศ.2554 - 2557 โดยนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นอัตราร้อยละรายจังหวัด จากผลการศึกษา พบผลบวกต่อการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ต่อไวรัสหัด จำนวน 79 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57.66 และเมื่อนำข้อมูลที่ได้มาแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า จังหวัดชุมพร พบผลบวก จำนวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.25 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผลบวก จำนวน 39 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.47 และจังหวัดพังงา พบผลบวก จำนวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.94 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังคงพบผู้ป่วยโรคหัดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และ พังงา หากสามารถชี้ชัดกลุ่มอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จะช่วยให้การบริการวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมมากขึ้น สถานการณ์ที่ทราบเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนทางระบาดวิทยาต่อไป               

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖