กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากใบบัวหลวง    (ภาษาไทย)
Acute toxicity study of aqueous leaf extract from Nelumbo nucifera Gaertn.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


บัวหลวงเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ใบบัวหลวงถูกนำไปผลิตเป็นชาชงสมุนไพรและจำหน่ายอย่างกว้างขวางโดยใช้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ จึงควรมีการศึกษาทางพิษวิทยาใบบัวหลวงเพื่อเป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้บัวหลวงได้อย่างมั่นใจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากใบบัวหลวง (NN-R) โดยดำเนินการศึกษาตาม OECD Guideline (TG423) ผลการทดลองพบว่า หนูถีบจักรที่ได้รับสารสกัดในขนาด 5 000 มก./กก. ไม่แสดงอาการผิดปกติภายหลังได้รับตัวอย่าง หนูทุกตัวมีชีวิตรอดจนครบกำหนด ผลการผ่าซากชันสูตรไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในทางมหพยาธิวิทยาของหนูกลุ่มทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ผลการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในทางจุลพยาธิวิทยาไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ดังนั้น สารสกัด NN-R ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันขนาดของตัวอย่างที่ทำให้หนูถีบจักรตายร้อยละ 50 (LD50) ควรมีค่ามากกว่า 5 000 มก./กก. ระดับความเป็นพิษของตัวอย่างนี้จัดอยู่ใน Category 5     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔