กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเมล็ดมะรุมด้วยเอทานอลในสัตว์ทดลอง   (ภาษาไทย)
Safety Evaluations of Ethanolic Extract of Moringa oleifera Lam. Seed in Experimental Animals   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพรชัย สินเจริญโภไคย ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวพราว ศุภจริยาวัตร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวสุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


The safety of ethanolic extract from the seeds of Moringa oleifera was evaluated for its oral toxicity by acute toxicity test and subchronic toxicity study in experimental animals. The acute toxicity test in mice showed that the extract at doses ranging from 5.1 to 10.0 g/kg caused toxic signs and dose dependent mortality. Oral administration of the extract in rats at doses of 100  500 and 1000 mg/kg/day for 90 consecutive days revealed that male rats treated with the extract at 1000 mg/kg had a significant decrease in RBC but this alteration was within rats reference range. A significant decrease in eosinophil cells in the female rats receiving the extract at the doses of 500 and 1000 mg/kg and in the male rats receiving 1000 mg/kg were within normal range. A significant increase in glucose level in the female rats receiving the extract at 1000 mg/kg and a significant decrease in total protein in the male rats receiving 1000 mg/kg extract were within normal ranges. Stomachs of the male and female rats receiving the extract at the doses of 500 and 1000 mg/kg showed significantly higher relative weights than those of their corresponding water and tragacanth controls. Histopathology of visceral organs indicated that the extract did not produce any dose related lesions. The data from this experiment may be a guideline for establishing the appropriate dose range of M. oleifera seed extract on further development of safety herbal products.     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Original Article เริ่ม: 1 ก.ค. 2555 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2555

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔