กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์แก๊สไนตรัสออกไซด์โดยวิธี GC-MS   (ภาษาไทย)
Identification development of Nitrous Oxide by GC-MS   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 รวม:-0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางฉราวดี สมภักดี หัวหน้าโครงการ
2 นางแฉล้ม ชนะคช ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา: ปี พ.ศ. 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างท่อแก๊สที่ระบุว่าเป็นไนตรัสออกไซด์ จากฟูลมูนปาร์ตี้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจพิสูจน์ยืนยันประกอบอรรถคดี เนื่องจากแก๊สไนตรัสออกไซด์ หรือแก๊สหัวเราะ เป็นแก๊สไม่มีสี มีรสหวาน หนักกว่าอากาศ ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ อีเทอร์และน้ำมัน ประโยชน์ในทางการแพทย์ใช้เป็นยาดมสลบในการผ่าตัด และมีการใช้กับอาหารเพื่อทำให้ครีมฟูพอง จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แต่อาจพบมีการนำมาใช้ในทางที่ผิด โดยนำมาบรรจุในลูกโป่งเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีความผิดฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ไม่มีหน่วยงานใดเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์มาก่อน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์แก๊สไนตรัสออกไซด์ วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์แก๊สไนตรัสออกไซด์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี GC-MS วัสดุและวิธีการโดยย่อ: ตัวอย่างท่อบรรจุแก๊สที่ได้รับจากสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน จำนวน 8 ตัวอย่าง นำไปตรวจด้วยเครื่อง GC-MS ยี่ห้อ Thermo Electron รุ่น ISQ ชนิด EI Mode โดยใช้คอลัมน์ชนิด ZB - 5MS มีสภาวะของการตรวจวิเคราะห์ดังนี้ อัตราเร็วของแก๊สฮีเลียมเท่ากับ 1.2 มิลลิลิตรต่อนาที โปรแกรมอุณหภูมิที่เหมาะสมของคอลัมน์ในการแยกคือ เริ่มต้นที่ 40 องศาเซลเซียส รอจนกระทั่ง 4 นาที แล้วเพิ่มอุณหภูมิเป็น 80 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่ม 10 องศาเซลเซียส ต่อนาที รอจนกระทั่ง 0.5 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็น 120 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่ม 20 องศาเซลเซียส ต่อนาที รอจนกระทั่ง 0.5 นาที อุณหภูมิของ ion source และ MS transfer line 220 และ 275 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ใช้ระยะเวลาในการตรวจเพียง 11 นาที Retention time เท่ากับ 2.00 (mass spectrum 14 16  28                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral Presentation การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เริ่ม: 21 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 22 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖