กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
แนวโน้มการเสพน้ำกระท่อมของแรงงานพม่าที่ตรวจพิสูจน์ได้ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้   (ภาษาไทย)
Trends of The Kratom Cocktail of Burmese Identificated in The Six Southern Provinces   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจิราณี พุฒิกุลบวร หัวหน้าโครงการ
2 นายจิรพงษ์ อติชาต ผู้ร่วมวิจัย
3 นายสุฟเฟียน ปะดอเล็ง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้มีแรงงานต่างชาติ อาศัยอยู่มากกว่า 200 000 คน จากการตรวจพิสูจน์สารเสพติดที่นำส่งตัวอย่างน้ำกระท่อม (4 x 100) โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีชาวพม่าถูกจับกุมด้วยคดีเสพน้ำกระท่อมอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ยังไม่มีการรวมรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเสพติดมาก่อน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี จึงได้รวบรวมข้อมูลการตรวจพิสูจน์สารเสพติด Mitragynine ของพืชกระท่อมซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 5 ในตัวอย่างน้ำกระท่อมจากจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2557 เรียงลำดับจำนวนตัวอย่างต่อคดีและต่อปีดังนี้ 14 ตัวอย่างต่อ 6 คดี 26 ตัวอย่างต่อ 13 คดี 111 ตัวอย่างต่อ 59 คดี และ 280 ตัวอย่างต่อ 159 คดี รวมทั้งสิ้น 431 ตัวอย่างต่อ 237 คดี จากการวิเคราะห์พบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของตัวอย่างน้ำกระท่อมในทุกๆปี คิดอัตราการเพิ่มขึ้นเป็น 0.86  3.27    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 7 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 7 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕