กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาในประเทศไทย ข้อมูล 15 ปีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   (ภาษาไทย)
Quality of Medicines in Thailand: 15 Years of Data from the Department of Medical Sciences   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวจันทนา พัฒนเภสัช ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวมาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวโสมขจี หงษ์ทอง ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


องค์การอนามัยโลกให้คำนิยามของ “ยาไม่เข้ามาตรฐาน” (substandard medicines) ว่าหมายถึงยาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ (quality standards) และข้อกำหนด (specifications) ในช่วงอายุของยา (shelf-life) ยาไม่เข้ามาตรฐานก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น อัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้น เกิดอาการข้างเคียงหรือพิษจากยา อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณมากขึ้นในการรักษาพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ขาดความเชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังคุณภาพยาและการใช้ยาชื่อสามัญ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันจากโครงการประกันคุณภาพยาเพื่อแสดงให้เห็นปัญหาคุณภาพยาในประเทศไทยทั้งยาที่ผลิตในประเทศและยาที่ผลิตจากต่างประเทศ        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561
2 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เริ่ม: 17 พ.ย. 2560 สิ้นสุด: 18 พ.ย. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖