กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจเอกลักษณ์สารมิทราจัยนินในปัสสาวะ   (ภาษาไทย)
Inter Laboratory Comparison of Laboratory testing Mitragynine in Urine   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางฉราวดี สมภักดี หัวหน้าโครงการ
2 นางแฉล้ม ชนะคช ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


มิทราจัยนินเป็นสารอัลคาลอยด์หลักที่พบได้ในพืชกระท่อม ซึ่งเป็นพืชเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พบมากในพื้นที่ภาคใต้ การพัฒนาการตรวจสารมิทราจัยนินในปัสสาวะอันเป็นวิธีวิเคราะห์ใหม่ของสถานตรวจพิสูจน์สารเสพติดบางแห่งที่ได้มีการพัฒนา โดยใช้หลักการหรือวิธีการที่ต่างกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณานำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามพระราช บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ดังนั้นข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ควรจะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์สารมิทราจัยนินในปัสสาวะ โดยการเตรียมตัวอย่างปัสสาวะจากผู้เสพจริงทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันและความคงตัวด้วยวิธี GC-MS เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวอย่างต่อปีส่งให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก โดยมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 5 แห่งต่อปี แบ่งเป็นหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แห่ง และหน่วยงานภายนอก 2 แห่ง พบว่าห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ที่ต่างกัน คือ มีห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง สกัดตัวอย่างด้วยตัวทำละลายแล้วฉีดเข้าเครื่อง LC-MS-MS หรือ LC-MS-TOF ปริมาณปัสสาวะที่ใช้ 1 – 2 มิลลิลิตร อีก 3 แห่ง สกัดตัวอย่างด้วยตัวทำละลายแล้วฉีดเข้าเครื่อง GC-MS ปริมาณปัสสาวะที่ใช้ 10 – 20 มิลลิลิตร ผลการตรวจวิเคราะห์ในปี พ.ศ. 2554 ถูกต้องตรงกันทั้ง 5 แห่ง ผลการตรวจวิเคราะห์ใน ปี พ.ศ. 2555 ถูกต้องตรงกัน 4 แห่ง มีห้องปฏิบัติการที่ใช้วิธี GC-MS 1 แห่งตอบผลไม่ถูกต้อง 1 ตัวอย่างจากทั้งหมด 3 ตัวอย่าง และผลการตรวจวิเคราะห์ในปี พ.ศ. 2556 ถูกต้องตรงกัน 4 แห่ง ไม่ตอบผล 1 แห่ง การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการสร้างความมั่นใจให้แก่นักวิเคราะห์และเป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการของสมาชิกทุกแห่งให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ และยังเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นหน่วยทดสอบความชำนาญการตรวจสารมิทราจัยนินในปัสสาวะอีกด้วย             

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster Presentation การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 เริ่ม: 16 มิ.ย. 2556 สิ้นสุด: 18 มิ.ย. 2556
2 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 6 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 6 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔