กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่วจากการทำงานของกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพังงา ปี 2550   (ภาษาไทย)
Reduce Exposure to Lead at work Blood-Lead Levels of workers in Phung-nga Province   2007.  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่: 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางฉราวดี สมภักดี หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


จากข้อมูลโครงการสำรวจระดับตะกั่วในเลือดของกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสสารตะกั่ว ได้แก่ กลุ่มเคาะพ่นสี/สัมผัสสี กลุ่มเชื่อมตะกั่ว/แบตเตอรี่ และกลุ่มตอกหมันเรือ ในอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ปี 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 427 คน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดเท่ากับ 5.40 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (พิสัยน้อยกว่า 3 -27.70 มคก/ดล) ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2550 คณะวิจัยจึงได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายให้แก่กลุ่มเสี่ยง สุ่มดูพฤติกรรมการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและศึกษาระดับตะกั่วในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโดยเลือกเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยงคนเดิมที่มีระดับตะกั่วในเลือดปี 2549 เกิน 5 มคก/ดล จำนวน 103 คน โดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับตะกั่วในเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังให้ความรู้ห่างกัน 7 เดือน ในกลุ่มเสี่ยงคนเดิมมีค่าใกล้เคียงกัน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 7.82 และ 8.06 มคก/ดล ตามลำดับ โดยระดับตะกั่วในเลือดของกลุ่มเสี่ยงปี 2550 ไม่เกินค่ามาตรฐาน จากการสุ่มดูพฤติกรรมการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารตะกั่วพบว่าการจัดสถานที่ทำงานเหมาะสมดี ในด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันพบว่ามีใช้ ณ จุดปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาไม่นานพอที่ทำให้ระดับตะกั่วในเลือดของกลุ่มเสี่ยงลดลง แต่พบว่ากลุ่มเสี่ยงตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเรื่องสารตะกั่วมากขึ้น         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 15.17 เริ่ม: 1 ม.ค. 2548 สิ้นสุด: 1 ก.ย. 2548

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖