กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินประสิทธิภาพและความใช้ได้ของตู้ชีวนิรภัยอายุการใช้งาน10 ปี ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา   (ภาษาไทย)
Evaluation of Biological Safety Cabinet Certificate 10 Year in Microbiological Laboratory   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:9 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจิราณี พุฒิกุลบวร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การใช้งานตู้ชีวนิรภัยที่ไม่ได้รับการตรวจรับรองสภาพการทำงาน และตู้ชีวนิรภัยที่ถูกใช้งานมานานหลายปี มีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานจะติดเชื้อก่อโรคขณะทำงานได้ ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี จึงได้ตรวจรับรองสภาพการทำงานของตู้ชีวนิรภัยทุกปีและรวบรวมข้อมูลผลการตรวจตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2558 เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานและความใช้ได้ของเครื่องมือ โดยใช้ตู้ชีวนิรภัย ESCO Model LA2-6A1 Serial No. 2006-14032 เป็นเครื่องมือศึกษา และใช้วิธีตรวจรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ระบุในหนังสือคู่มือผู้ผลิต ผลการตรวจรับรองสภาพการทำงานของตู้ชีวนิรภัยในระยะ 10 ปี พบว่าในรายการทดสอบต่างๆ ให้ผลทดสอบแตกต่างกันตามแต่ละปี โดยพบค่าเฉลี่ย Inflow และ Downflow velocity test อยู่ในช่วง 0.53-0.84 m/s และ 0.25-0.40 m/s (เกณฑ์ยอมรับ ค่าเฉลี่ย > 0.4 m/s และ 0.25-0.50 m/s) ตามลำดับ ค่า % HEPA filter leak test มีค่าน้อยสุดเท่ากับ 0.0005% และค่ามากสุดเท่า 0.002 % (เกณฑ์ยอมรับ น้อยกว่า 0.003 %) ค่าเฉลี่ย Lighting intensity และ UV light intensity test อยู่ในช่วง 274-1 207 lux และ 646-2 214 mW/m2 (เกณฑ์ยอมรับไม่น้อยกว่า 750 lux และ 400 mW/m2) จากข้อมูลประเมินผลการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยนี้ พบว่าส่วนใหญ่ทุกรายการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แสดงว่าตู้ชีวนิรภัยยังมีประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน แต่ประสิทธิภาพของ HEPA filter เริ่มลดลง ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลตรวจรับรองสภาพการทำงานของตู้ทุกปี จะทำให้ผู้ใช้งานวางแผนซ่อมบำรุงหรือจัดหาเครื่องมือใหม่ทดแทน         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 7 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 7 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔