กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยเทคนิค GC-Headspace-MS   (ภาษาไทย)
Determination of Methamphetamine in urine by GC-Headspace-MS   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางฉราวดี สมภักดี หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีวิเคราะห์เอกลักษณ์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยปรับ pH ของปัสสาวะให้มีสภาวะเป็นด่างด้วยบอแรกซ์อิ่มตัว ใช้เทคนิค Headspace ในการนำสารเข้าเครื่องตรวจวัดชนิด Gas Chromatography/Mass Spectrometer (GC/MS) ใช้ column ZB-5 carrier gas flow (ฮีเลียม) 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที Full scan mode เทคนิค Electron Impact (EI) ผลการศึกษาพบว่ามีความจำเพาะเจาะจงของวิธีวิเคราะห์ สามารถตรวจแยกสาร Amphetamine  Methamphetamine  Pseudoephedrine และ MDMA ได้โดยมีค่า Retention time 4.42      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Oral Presentation การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 18 เริ่ม: 24 ส.ค. 2553 สิ้นสุด: 26 ส.ค. 2553

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖