กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี พ.ศ. 2558-2559   (ภาษาไทย)
Surveillance of mutation Human Influenza viruses in upper Southern area during 2015-2016   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส หัวหน้าโครงการ
2 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวน 582 ตัวอย่าง ที่ได้รับในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2559 จากโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา และกระบี่ ด้วยวิธี Real time PCR พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวน 92 ราย (ร้อยละ 15.8) โดยจำแนกเป็นติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 จำนวน 41 ราย (ร้อยละ 7.0) ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 3.9) และติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 28 ราย (ร้อยละ 4.8) จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า สายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในบริเวณภาคใต้ตอนบนมากที่สุด ช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2559 เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 ร้อยละ 7.0 ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ ทรรศนีย์ และคณะ (2558) พบว่า สายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในบริเวณภาคใต้ตอนบนมากที่สุด ช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557 เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) ร้อยละ 13.0 และจากข้อมูลการศึกษาสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการระบาดและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยต่อไป                              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔