กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   (ภาษาไทย)
Surveillance of drug resistance Human Influenza viruses in upper Southern area   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:200,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส หัวหน้าโครงการ
2 นางพัทธนันท์ ธนพัตสิริยกุล ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การเฝ้าระวังการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ จำนวน 423 ตัวอย่าง ที่ได้รับในช่วงเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2557 จากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและพังงา ด้วยวิธี PCR พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จำนวน 68 ราย (ร้อยละ16.1) โดยจำแนกเป็นติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) จำนวน 55 ราย (ร้อยละ13) ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 0.47) และติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B จำนวน 11 ราย (ร้อยละ 2.6) และเมื่อนำเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) ทั้ง 55 ตัวอย่าง ไปตรวจหาการดื้อยาโดยวิธี Pyrosequencing พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) ดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ จำนวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.6) และไวต่อยาโอเซลทามิเวียร์ จำนวน 53 ตัวอย่าง (ร้อยละ 96.4) จากผลการศึกษาใน ครั้งนี้ เป็นการรายงานครั้งแรกของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และชี้ให้เห็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยต่อไป                        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔