กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การนำวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Legionella ของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกามาใช้ในการตรวจตัวอย่างน้ำของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี   (ภาษาไทย)
Introduction of the US Centers for Disease Control and Prevention ̉s Standard Method for the Detecting Legionella in Water Samples from the Environment into the Routine Laboratory Program of Regional Medical Sciences Center 11  Surat Thani  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Legionella เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ (Legionnaires’ disease) เป็นปัญหาของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่ามีปัญหาในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เกาะสมุย วิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ำจากสิ่งแวดล้อมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้อยู่เดิม เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นเอง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ตลอดจนการนำผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันไปใช้ระหว่างประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นต้องนำวิธีมาตรฐานของ US Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  2005 มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการเติมเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน Legionella pneumophila ATCC 33152 ลงในตัวอย่างน้ำที่เตรียมขึ้นเองในปริมาณความเข้มข้นของเชื้อที่กำหนด จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ 10-100  100-1            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ -วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 เริ่ม: 1 ก.ค. 2557 สิ้นสุด: 31 ส.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖