กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความเป็นพิษของสารสกัดใบกระทกรก   (ภาษาไทย)
Chronic toxicity of Passiflora foetida L. extract   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพรชัย สินเจริญโภไคย หัวหน้าโครงการ
2 นายอัศวชัย ช่วยพรหม ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Summary: The extract of Passiflora foetida leaf has been reported to possess various interesting biological benefits. The objective of this study was to investigate the safety of ethanolic extract  containing 0.84% vitexin in Wistar rats. The animals were randomly allocated into five groups  each of twenty four rats (12 male and 12 female). Four experimental groups were orally given the P. foetida extract at the doses of 16  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Original Report เริ่ม: 1 มิ.ย. 2554 สิ้นสุด: 31 ก.ค. 2554

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔