กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในเขตสุขภาพที่ 6   (ภาษาไทย)
Quality of OTOP Products (Food and Beverage) in Region 6 Health Provider    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางธนิดา ไมตรีประดับศรี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ส่งตรวจโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2560 จำนวน 139 ตัวอย่าง เมื่อแยกตามการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา ผลการตรวจทางเคมี ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 2.4 เนื่องจากมีปริมาณวัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน โดยขนมเปี๊ยะพบกรดซอร์บิก 1 105 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน้ำพริกพร้อมบริโภคพบกรดเบนโซอิก 547 และ 743 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการตรวจทางจุลชีววิทยา ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 12.2 โดยปนเปื้อนยีสต์และราเกินมาตรฐาน  พบ Salmonella spp.                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 16 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖