กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดรามใหญ่   (ภาษาไทย)
Acute and Subchronic Toxicity Study of Ardisia ellipica Thunb. Fruit Extract   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพรชัย สินเจริญโภไคย ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวนงนุช มณีฉาย หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวบุญญาณี ศุภผล หัวหน้าโครงการ
4 นายอัศวชัย ช่วยพรหม หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


พืชในสกุล Ardisia หลายชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจหลายประการ รามใหญ่หรือพิลังกาสาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งในสกุลนี้ที่มีการใช้ในตําราแพทย์แผนโบราณ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความปลอดภัยของสารสกัดจากผลรามใหญ่ในสัตว์ทดลอง โดยวิธีป้อนทางปาก จากการทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรโดยกรอกสารสกัดสองครั้งๆละ 2.5 ก./กก. พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติใดๆและไม่ทําให้หนูเสียชีวิต ผลการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังในหนูแรทพันธุ์วิสตาร์ จํานวน 100 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 20 ตัว (เพศละ 15 ตัว) โดยกลุ่มควบคุมสองกลุ่มได้รับน้ำกลั่นและสารละลายทรากาคานต์ ส่วนกลุ่มทดลอง 3 กลุ่มได้รับสารสกัดรามใหญ่ขนาด 20  200 และ 2000 มก./กก./วัน ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 90 วัน พบว่า สารสกัดรามใหญ่ไม่มีผลต่อน้ําหนักตัว สุขภาพ น้ําหนักอวัยวะสัมพัทธ์ และค่าทางเคมีคลินิกแต่อย่างใด การตรวจค่าทางโลหิตวิทยาพบว่า หนูเพศผู้กลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 200 มก./กก./ วัน มีค่า MCHC สูงกว่ากลุ่มควบคุมด้วยน้้ำอย่างมีนัยสําคัญแต่ไม่สัมพันธ์กับขนาดที่ได้รับ และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 2000 มก./กก./วัน มีเซลล์นิวโทรฟิลลดลง แต่เซลล์อิโอสิโนฟิล เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วยน้ำแต่ยังคงอยู่ในช่วงค่าปกติของหนูแรท ผลทางพยาธิวิทยา พบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยาได้ในบางอวัยวะอย่างไม่สัมพันธ์กับขนาดของสารสกัดรามใหญ่ ดังนั้นสรุปได้ว่า สารสกัดรามใหญ่หรือพิลังกาสาไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังต่อสัตว์ทดลอง     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Original Article เริ่ม: 1 เม.ย. 2555 สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2555

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔