กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารนำเข้า ที่จำหน่ายในพื้นที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก   (ภาษาไทย)
Food Safety Situation of Imported Foods Marketed in 2 Eastern Border Provinces    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางธนิดา ไมตรีประดับศรี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวมลวดี ศรีหะทัย ผู้ร่วมวิจัย
3 นางศรัณยพร กิจไชยา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหารนำเข้าที่จำหน่ายในพื้นที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ได้แก่ ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว และตลาดชายแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด โดยเก็บอาหารนำเข้าประเภทอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที เช่น ขนมปังกรอบ ผลไม้อบแห้ง และลูกอม เป็นต้น เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงสิงหาคม 2559 ผลการตรวจคุณภาพอาหารนำเข้า 50 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6) มีตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4) และ 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2) ตามลำดับ เนื่องจากตรวจพบวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอร์บิกเกินมาตรฐานในลูกพรุนอบแห้ง โดยพบกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอร์บิกในปริมาณ 898 และ1 222 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ และพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐานในเต้าหู้ยี้ผสมเต้าเจี้ยว 1 ตัวอย่าง โดยพบจำนวนจุลินทรีย์ 6.4 x 107 โคโลนีต่อกรัม แสดงให้เห็นว่า อาหารนำเข้าประเภทอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีที่จำหน่ายในตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วและตลาดชายแดนบ้านหาดเล็กจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ยังคงปลอดภัยต่อการบริโภค อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 16 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 16 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖