กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางเคมีของอาหารจากตลาดค้าส่งและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2557   (ภาษาไทย)
Chemical quality of food from wholesale markets and shopping centers in Surat Thani 2014   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ตลาดค้าส่งและห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งกระจายและจำหน่ายสินค้าที่สำคัญสู่ผู้บริโภค การตรวจสอบสินค้าจากแหล่งกระจายสินค้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าได้ดีขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากตลาดค้าส่งโพหวายและห้างสรรพสินค้าในจังหวัด สุราษฎร์ธานี รวม 183 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผักสดจำนวน 107 ตัวอย่างตรวจสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง และอาหารอื่นๆ จำนวน 76 ตัวอย่าง ตรวจตามประเภทความเสี่ยง ผลการตรวจพบบอแรกซ์ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในตัวอย่างเนื้อปลาขูดและทอดมันปลาดิบร้อยละ 28 ปริมาณสูงสุดที่พบ 3 822 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงในผักอยู่ในระดับปลอดภัยร้อยละ 100 สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ กรดซาลิซิลิค และฟอร์มาลีน ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง ส่วนวัตถุกันเสียกรดซอร์บิคและกรดเบนโซอิคมีการใช้ร้อยละ 88 แต่ปริมาณสูงสุดที่พบไม่เกิน 1 000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แม้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ทำให้การใช้สารอันตรายในอาหารลดน้อยลงแต่ยังคงพบการลักลอบใช้สารห้ามใช้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุเจือปนอาหารแก่ผู้ประกอบการ และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คำสำคัญ: คุณภาพทางเคมีของอาหาร    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2556 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖