กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2558   (ภาษาไทย)
The quality of drinking water from automatic vending machine in Surat Thani munucipallity in B.E. 2558    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 362 (พ.ศ. 2556) เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 19 ตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ของแข็งทั้งหมด ความกระด้าง คลอไรด์ ไนเตรต และฟลูออไรด์ พบเข้ามาตรฐาน จำนวน 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 94.7) ไม่เข้ามาตรฐาน 1 ตัวอย่าง เนื่องจากความกระด้างสูง และรอบที่ 2 เก็บตัวอย่างจากตู้น้ำเดิมในรอบที่ 1 จำนวน 16 ตัวอย่าง เนื่องจากตู้น้ำ จำนวน 3 ตู้ ไม่สามารถใช้งาน แล้วตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเหมือนรอบที่ 1 และเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ MPN Coliforms  Escherichia coli  Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus พบคุณภาพทางเคมีเข้ามาตรฐาน จำนวน 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 93.8) ไม่เข้ามาตรฐาน จำนวน 1 ตัวอย่าง เนื่องจากความเป็นกรด-ด่างต่ำ ส่วนคุณภาพทางจุลชีววิทยาเข้ามาตรฐานทุกตัวอย่าง จากผลการศึกษา คุณภาพน้ำไม่เข้ามาตรฐานทางเคมี อาจมีสาเหตุจากไส้กรองเสื่อมสภาพทำให้ประสิทธิภาพการกรองลดลง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้กับผู้ผลิตเกี่ยวกับการดูแลรักษา ตรวจสอบไส้กรอง ควรมีการควบคุมกำกับตู้น้ำดื่มอย่างเป็นระบบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง คำสำคัญ: ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โดยโปสเตอร์ เริ่ม: 30 ก.ย. 2557 สิ้นสุด: 1 ต.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖