กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ในสถานพยาบาลสัตว์   (ภาษาไทย)
The quality of the X-ray machine and safety of the X-ray room in Veterinary hospital   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยุทธ นทีธร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ปัจจุบันการใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์ในการวินิจฉัยโรคสัตว์มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช้รังสีในทางการแพทย์เครื่องเอกซเรย์จะต้องได้มาตรฐานและห้องเอกซเรย์สามารถป้องกันรังสีได้เพียงพอ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ทดสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 13 เครื่อง และความปลอดภัยห้องเอกซเรย์ จำนวน 13 ห้อง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ผลพบว่า เครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.3 และ ร้อยละ 100 ตามลำดับ โดยมีค่าระดับปริมาณรังสีอยู่ในช่วงระหว่าง 32.5 – 82.2 µGy/mAs ค่าควอไทล์ที่ 3 ของกลุ่ม เท่ากับ 52.5 µGy/mAs ผลการศึกษาค่าปริมาณรังสีกระเจิงสูงสุด ใน 1 สัปดาห์ พบว่า พื้นที่ควบคุม มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 7.7 – 53.8 µSv/week และพื้นที่ไม่ควบคุมมีค่าน้อยกว่า 1 µSv/week จากผลการศึกษาพบว่าเครื่องเอกซเรย์ส่วนใหญ่และห้องเอกซเรย์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องเอกซเรย์ยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น ควรทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างสม่ำเสมอ สร้างห้องเอกซเรย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน และปฏิบัติตามหลัก ALARA คำสำคัญ : สถานพยาบาลสัตว์  คุณภาพเครื่องเอกซเรย์      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖